Úplata za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Poniklá, příspěvková organizace

512 42 Poniklá 303;  IČO 72742992

 

VYHLÁŠKA O VÝŠI ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ PONIKLÁ

č. 1/2006

 Č.j.: 32/18 Účinnost od :  1.9.2018
 Spisový znak : A  Skartační znak :  A 10
 Změny :  č.7.

 

 

Ředitelka Mateřské školy Poniklá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání; vyhláškou č.43/2006 Sb. předškolním vzdělávání a zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů vydává tuto závaznou vyhlášku.

Článek 1.

Tato vyhláška stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání, která slouží k částečné úhradě neinvestičních (provozních) nákladů mateřské školy – teplo, energie, údržba, vybavení, učební pomůcky, telefony, revize.

Článek  2.

2.1. Osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání jsou zákonní zástupci dítěte, které v období

od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let .

2.2.   Za každé pravidelně docházející dítě do 5 let věku je stanoven poplatek ve výši 300,- Kč

za měsíc. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den

příslušného  kalendářního měsíce, snižuje se za příslušný měsíc  úplata na polovinu

stálého poplatku = 150,- Kč za měsíc.

2.3.   Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo

fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost

prokáže ředitelce mateřské školy jednou za čtvrtletí a dále každý měsíc si písemně zažádá

o prominutí  poplatku z výše uvedených důvodů ( na konci daného měsíce – později již

nebude moci být uplatňována ).

Článek  3.

V době letních školních prázdnin budou v měsíci červenci zákonní zástupci dětí osvobozeni od poplatku z důvodu delšího uzavření MŠ, v měsíci srpnu budou zákonní zástupci hradit poměrnou část poplatku (tedy polovinu = 150,- Kč).

Článek  4.

Poplatek je splatný do 15. dne následujícího měsíce – přesný termín bude v závěru daného měsíce zveřejněn v budově mateřské školy na místě obvyklém.

Článek  5.

Za nedodržení stanovené lhůty pro zaplacení poplatku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy se stanovuje penále 0,05 za každý den prodlení.

 

Změna č. 7. nabývá účinnosti 1.9.2018                    Lenka Scholzová – ředitelka