Provozní řád

Mateřská škola Poniklá, okres Semily;  512 42 Poniklá 303;  IČO 72742992

PROVOZNÍ ŘÁD

Č.j.:Účinnost od :  1.1.2016

Spisový znak :Skartační znak :  A 10

Změny : č. 3.


I. Údaje o zařízení
Adresa zařízení:       Mateřská škola Poniklá, příspěvková organizace    512 42 Poniklá 303
 Telefon:                     481 585 257,  731 711 997

 IČO:                           72742992
Odpovědná osoba:    Lenka Scholzová – ředitelka

Zřizovatel:                 Obec Poniklá

Typ zařízení:             S celodenní péčí s možností integrace

Stanovená kapacita:           50 dětí

 Provozní doba:                  6,30 – 16,30

 

II. Režimové požadavky
 Nástup dětí:                 6,30 –   8,00 (možno domluvit podle potřeb rodiny)

Spontánní hra:            6,30 –   8,15

10,15 – 11,30  při pobytu na školní zahradě nebo v přírodě
14,30 – 16,00

Činnosti řízené:           8,15 – 10,00

 Sledování  televize:   Občasné sledování  krátkých pohádek v případě nepříznivého počasí (1x měsíc)

Pohybové aktivity:    Při řízených činnostech                      8,15 –  10,00
Při pobytu venku                              10,00 –  11,30

St. děti po odpoledním odpočinku   13,30 –  14,00
Nahodile při hrách dětí                       6,30 –    8,15,    14,30 – 16,30

        Podmínky, vybavení:    MŠ má velké volné prostory s možností balkónů s nabídkou některých

těl.pomůcek (např.: florbalové pálky, golf, obruče, „měsíční auta“, lana),

zahrádka MŠ je vybavena hrací sestavou s klouzačkou , houpačkami a

pevnými či provazovými žebříky, pérovými houpačkami a f.brankami,

dvěma pískovišti

         Druh pohybových aktivit: Volné hry dětí, pohybové hry a sporty, cvičení jógy, ranní cvičení

Pobyt venku:  K pobytu venku je využívána zahrada o výměře 2785 m2, plocha je travnatá, pod stolky

pod školkou je dlažba, pod houpačkami je položena pryžová dlažba. Každá třída má své

zakryté pískoviště, které je vybetonované do tvaru osmihranu a v horní části

opatřené dřevěnými nebo plastovými sedáky.

Zahrada je udržovaná trávníkovou sekačkou dle potřeby (jednou za týden či čtrnáct dnů)

po celé ploše.

Při pobytu venku na školní zahradě mají děti možnost využití průlezek a jiného

vybavení zahrady, které jsou pravidelně jednou ročně kontrolovány bezpečnostním

technikem.

Probíhá v době od 10,00 – 11,30 nebo od 15,15 do 16,30 h. (možno využívat balkóny)

V případě, že není možno využívat zahradu MŠ, využíváme vhodných míst po celé obci.

V jarních a podzimních měsících tvoří delší část pobytu venku procházka obcí, v zimních

měsících využíváme kopec nad MŠ k zimním sportům.

 

Odpočinek :  Starší děti – mají odpočinek  v době od 12,45 do 13,30. V této době vyslechnou
četbu  na  pokračování. Odpočinek probíhá na molitanech s prostěradly,
která se perou dle potřeby s vlastními polštářky a dekami dětí.
.                      Pak se po krátké pohybové aktivitě věnují různým činnostem ( hry připravující  děti

na vstup  do  ZŠ, spontánní  hry, pracovní činnosti, individuální činnost atd.)
Mladší   děti   –   odpočívají   v   době   od  12,45  do 14,00. Odpočinek probíhá
na lehátkách označených značkou dítěte. Děti, které si neusnou, nebo se
vzbudí dříve, si mohou na pokyn učitelky vstávat dříve a čas vyplní hrou.
Lůžkoviny a pyžama se nechávají větrat do 7,00 hodiny druhého dne v prostoru herny,

poté se sesbírají na tři lůžkové vozíky a v 10,15 hodin se opět rozdají do prostoru herny.

 

Stravování: V naší školní jídelně se o skladbu jídelníčku i vaření stará paní Jana Jindřišková.

Jídelníček je vyvěšen u vstupu do budovy a na internetových stránkách školy.

Strava se připravuje ve vlastní kuchyni a slouží výhradně pro potřeby dětí a zaměstnanců.

Skladba jídelníčku se řídí  výživovými normami, které jsou pravidelně kontrolovány.

Stravování dětí se skládá z dopolední přesnídávky, oběda a odpolední svačiny.

Celodenní strava (2 svačiny a oběd)    = 32,- Kč

= 34,- Kč děti, které v daném školním roce dovrší 7 let

Polodenní strava (1 svačina a oběd)    = 26,- Kč

= 28,- Kč děti, které v daném školním roce dovrší 7 let

Výši normy je třeba si domluvit s učitelkami nebo vedoucí stravování dle vlastní potřeby,

ale vždy s delší platností  (minimálně jeden měsíc).

Ranní svačina probíhá formou švédského stolu v 9,00 hodin a děti se obsluhují samy na

jídelním stole a vozíku.

Oběd se vydává mezi 11,30 – 12,15  paní kuchařkou v kuchyňkách obou tříd.

Odpolední svačina probíhá od 14 hodin a děti ji mají připravenou na stolečcích.

Zajišťujeme též dostatečný pitný režim (v zimním období teplý čaj, v jiných obdobích

zpravidla dva nápoje – čaj + voda, ochucená voda, minerálka, mošt, džus).

Poplatky za stravování se vybírají v hotovosti, nebo převodem na účet, od počátku

následujícího měsíce zhruba do 12. toho měsíce ve třídě I. nebo v kanceláři vedoucí ŠJ.

Přesný termín i částky jsou vyvěšeny na chodbě MŠ a internetových stránkách. Někteří rodiče, kteří měli zájem, dostávají informace e-mailem.

                     Omlouvání dětí nejlépe den předem u učitelek nebo maximálně týž den do 7,30 hodin ráno

telefonicky či formou SMS. Pokud tak není učiněno, je první den absence dítěte počítán

         a oběd si lze vyzvednout v době  od  11,20 do 11,30 hodin ve školní jídelně MŠ.

 

Strava se do jednotlivých tříd vozí výtahem k tomu  určeným.
Stolní nádobí se myje v kuchyňkách jednotlivých tříd, které jsou vybaveny myčkami na

nádobí.
Ostatní nádobí v hlavní kuchyni.

 Pitný  režim  :  Děti  se  mají  možnost  v  případě žízně napít čaje (chladná období) nebo výběr čaje a

minerálních vod, džusů či čisté vody (v teplých obdobích) připravovaného každé ráno

ve školní jídelně. Minimálně dva druhy nápojů mají děti na servírovacím stolku.

Hrnečky si přináší na počátku školního roku z domova vlastní. Čisté hrnečky jsou

položené dnem vzhůru. Po použití je děti vrací na vozík dnem dolů. Celkové mytí

probíhá odpoledne v kuchyňkách obou tříd.

Děti se zpravidla  obsluhují  samy,  pouze  v případě potřeby žádají o pomoc učitelku.

Čaj bývá podle  potřeby doplňován při dopolední svačině, obědě, nebo na požádání

kdykoliv během dne v kuchyni.

V horkých  dnech bývá pití podáváno na zahradě MŠ během pobytu venku. Podáváno

bývá učitelkami, které použité nádobí ihned na zahrádce omývají.

Druh nápojů: různé druhy čajů, ochucené i neochucené minerálky, džusy, voda
Otužování : Otužování  nerealizujeme,  pouze  dbáme  na  dostatečné  větrání a to zejména

při ranním cvičení, odpoledním spánku  nebo při  vyšší teplotě vzduchu

vlivem topení. Dbáme  na to, aby se ve třídách  nepřetápělo a aby se děti oblékaly

přiměřeně k teplotám ve třídě i venku.
.

III. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla: ručníky  – 1 týdně
pyžama   – 1 týdně
lůžkoviny – po 21 dnech
Praní  lůžkovin  zajišťuje  prádelna,  praní  ručníků  je zajištěno v prádelně MŠ.

Skladování lůžkovin v oddělené části herny v uzavíratelné skříni.

Použité lůžkoviny se dávají do jednorázových igelitových pytlů a před odvozem

bývají uloženy v prádelně MŠ. Použité ručníky se ihned odnášejí do prádelny MŠ.

Použitá pyžamka si děti na konci týdne odnášejí do šatny.

 

IV. Způsob a četnost provádění úklidu

 

Dle § 22 vyhlášky 343/2009 a náplně práce uklízečky

 

V. Režim pískovišť

 

 

  1. Pískoviště jsou trvale přikrytá nepromokavými celtami
  2. Pískoviště jsou pravidelně zvlhčována pitnou vodou

3.   Okolí obou pískovišť je pravidelně udržováno sekáním podle potřeby

( v rozpětí 7 – 14  dnů )

4.   Travní porost v celé ploše zahrady MŠ nebude hnojen

5.   Písek na pískovištích je doplňován po dvou letech.

 

 

Lenka Scholzová

Ředitelka MŠ