Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021                   1. 9. 2020             Počátek školního roku

 1. 12. 2020 – 3. 1. 2021        Vánoční prázdniny –   shodně  se 

       7. 7. – 15. 8. 2021      Letní uzavření MŠ 

Vážení rodiče,

Pro oživení Vám dáváme informace o organizaci a průběhu tohoto školního roku.

Prosím, neparkujte vedle, pod ani nad panelákem. Bráníte tím výjezdů aut obyvatel paneláku a někdy i vývozu odpadů.

Nádoby na třídění odpad vedle paneláku je pro nás všechny, ale černý kontejner na směsný odpad patří pouze obyvatelům paneláku. Nevhazujte tam svůj domovní odpad.              Děkujeme za pochopení.

 1. Provoz MŠ je od 6,30 do 16,30. Ráno budeme budovu otevírat nejdříve v 6,25 hodin. Ideální příchody dětí do MŠ jsou od 6,30 do 8,00 – neboť začínáme s výchovnými činnostmi již v 8,15      a děti by měly mít možnost alespoň chvilku pro hru. Všechny děti se budou scházet v I. třídě,         v 7,30 půjdou velké děti do své II. tř. I.třída bude končit v 15,00 hodin, kdy se děti opět spojí v I. třídě. Uvažte též délku pobytu svých dětí v MŠ ( školka má pouze doplňovat rodinnou výchovu na nezbytně nutnou dobu.                                                                                                                                                          Při příchodu a odchodu se s dětmi vítáme a loučíme podáním ruky (v současné době ťuknutím lokty) proto, abychom měli přehled o příchozích dětech a odpoledne abychom věděli, kdy a s kým dítě odešlo. Prosíme o laskavé pochopení.

Uzavření MŠ v době prázdnin – viz. nástěnka či internetové stránky

 1. Poplatek za docházku do MŠ činí 300,- Kč za každý měsíc + strava                                                            Při absenci celý měsíc  =  150,- Kč. Podrobnější informace viz. Vyhláška o poplatcích za MŠ – vedle schodiště či desky se  „Školním vzdělávacím programem“ na chodbě I. třídy.

Poplatky je možno platit převodem z Vašeho účtu na účet MŠ 180989468/0300, nebo v hotovosti od 1. do 12 dne následujícího měsíce – datum bude vždy vyvěšen na chodbě I. třídy v plánu akcí nebo na internetových stránkách MŠ (ms.ponikla.cz) a výši můžete dostávat e-mailem nebo si vzít lísteček na nástěnce vedle vchodových dveří, kde najdete i jídelníček.

V případě platby převodem prosíme do zprávy pro příjemce uvést jméno a rozepsat stravné + školkovné (příklad: Josef Novák  688 + 300; i v případě předškoláků 688 + 0)

Stravování :                      

V případě plánované nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ tuto skutečnost nahlaste dopředu přímo v MŠ, nebo na telefonech 481 585 257 (MŠ – nechte vyzvánět vícekrát) nebo 731 711 997. Postačí i SMS.

Pokud ráno zjistíte, že je Vaše dítě nemocné, volejte do MŠ do 7,30 hodin.

Pokud omluvu z nějakých důvodů nestihnete do 7,30 hodin, bude 1.den nepřítomnosti stravné Vašeho dítěte započítáno. Pouze v případě NEMOCI je možné si tento den jídlo vyzvednout v kuchyni v cca 11,30 hodin.

 V případě návratu dítěte po nemoci prosíme poslat sms den předem, abychom s ním na další den počítali. V případě, že nemoc trvá déle, než jste nahlásili, prosíme, pošlete v pondělí ráno do 7,30 sms o pokračování nemoci.

Cena stravného : svačina + oběd + svačina  = 35,- Kč/37,- Kč = děti, které v tomto roce dovrší 7 let

Svačina + oběd                  = 28,- Kč/30,- Kč =          „           (pouze celý měsíc nebo na delší dobu – včas o to zažádejte  u učitelek nebo vedoucí strav. paní Jindřiškové )

 1. Docházka předškolních dětí je povinná. Absenci je třeba do tří dnů omluvit písemně do připravených omluvných listů ve II. třídě. Předškolák musí být ve školce přítomen nejméně 4 hodiny, tzn. že odpoledne může chodit domů pravidelně i nahodile. Dále může být doma v době vyhlášených prázdnin ZŠ.
 1. Pokud budou Vaše dítě vyzvedávat z MŠ sourozenci, prarodiče nebo někdo jiný – požádejte si o příslušný formulář. Bez tohoto zmocnění nemůžeme Vaše dítě nikomu předat. Ve výjimečných případech, kdy má Vaše dítě vyzvednout osoba, která nefiguruje ve zmocnění pro vyzvedávání, je nutné této osobě napsat na lísteček Zmocnění pro vyzvednutí s uvedením jména Vašeho dítěte, jména vyzvedávající osoby, datem daného dne a podpisem zákonného zástupce.                        Prosíme o kontrolu Dohod k vyzvedávání a jejich doplnění či aktualizaci.

PROSÍME O VČASNÉ AKTUALIZACE ZMĚN V ÚDAJÍCH – HLAVNĚ ZMĚN TEL.ČÍSEL nebo ve zmocněních pro vyzvedávání dítěte.

 1. Prosíme Vás, abyste i starším dětem z důvodu bezpečnosti pořizovali do MŠ pouze bačkorky, ne pantofle či kroxy!!! U malých dětí prosíme o bačkorky bez přezek.
 1. Prosíme, sledujte pozorně nástěnky na chodbě I. třídy, kde najdete všechny potřebné informace o organizaci a dění v MŠ.
 1. I v letošním roce nám provozní podmínky dovolují nabídnout pro předškolní děti odpočívání asi ½ hodiny na molitanech. Prosíme o vlastní menší deky na přikrytí a ještě jeden polštářek. Poté se tyto děti budou více připravovat na vstup do ZŠ či dokončovat pracovní úkoly z dopoledních řízených činností.
 1. Již po několik roků se nám osvědčila práce s pracovními sešity pro předškoláky. Předškolním dětem objednáme tři v hodnotě cca 100,- Kč. Tyto sešity si na konci školního roku odnesou domů. Prosíme o zaplacení.
 1. Z doplňkových činností nabízíme PLAVECKÝ VÝCVIK. Začátek kurzu je 10. 3. 2021, délka 10 lekcí   v plaveckém bazénu v Jilemnici. Maximálně 20, spíše starších dětí. Cena kurzu je 650,- +  doprava menším autobusem. Cena za cestovné bude záležet na počtu dětí. Záloha bude celkem 1.500,- Kč a na konci dojde k závěrečnému vyúčtování. Přednost mají předškoláci a poté postupně další děti podle věku a data přihlášení. Při nemoci nebo jiné absenci se částka nevrací. Při zaplacení kurzovného na Vaše přání vydáme potvrzení o zaplacení pro možnost uplatnění vrácení peněz některými pojišťovnami.                                                                                                                Dále LYŽAŘSKÝ (běžecký) VÝCVIK, na který je třeba děti včas vybavit běžeckou výstrojí – spíše st.děti.                                                                                                                                                                  FOLKLÓRNÍ KROUŽEK pod vedením Lenky Scholzové každou lichou středu.                                                  SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA – pro tento rok ne                                                                                      POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – pod vedením paní Ireny Nesvadbové, probíhala by pravděpodobně ve dvou  skupinách po maximálně 10 dětech od 4 let věku podle přihlášení. Doba lekce cca ½ hodiny.  Spíše seznamování s různými činnostmi, nástroji,…                                                            DĚTSKÁ JÓGA –  každé sudé pondělí pod vedením paní učitelky Alice Bekrové. Pro 15 dětí starších 4 let.                                                                                                                                                                                             V tomto nebo příštím školním roce bude v naší školce realizován program MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, který bude sestaven z 12 dílčích programů (Stavitel města, Malý architekt, Malý inženýr, Malý projektant, Stavitel mostů, Stavitel věží, Malý vodohospodář, Malý energetik, Malý zpracovatel odpadů, Malý archeolog, Malý ropař, Malý plynárník). Bude realizován pravděpodobně ve třídě Zvídálků a měl by být zcela zdarma. Více se dozvím během prosince 2020.

Na všechny akce probíhající mimo školku předávejte vždy děti učitelkám v budově MŠ (viz. Školní řád)           

 1. Po několik let se nám osvědčilo vybírání zálohy na kulturní akce (divadla, kina, výstavy, výlety ). Záloha činí 500,- Kč a dětem se v průběhu odečítají ceny akcí, kterých se zúčastnily. V závěru roku probíhá vyúčtování, kdy se přebytek vrací, nebo se doplácí.                                                                    I v tomto školním roce budou všechny vzdělávací akce hrazeny z prostředků MŠ, v případě platby cestovného se bude pravděpodobně hradit z daru. Pohádky apod. budou placeny z Vašich záloh.
 2. Na „stromě“ či webových stránkách (ms.ponikla.cz) bude vyvěšen přehled akcí s předběžným       i konkrétními termíny – PROSÍM, SLEDUJTE ! Najdete zde, jak a kam budeme cestovat, co se bude dít a co mají mít děti s sebou z domova.
 1. V deskách RÁMCOVÝ PROGRAM na chodbě I. třídy najdete další informace o novém školním roce i ŠVP MŠ.
 1. Pokud budete mít k práci MŠ nějaké připomínky a chcete být anonymní, použijte prosím „ptačí budku na stromě“, do které písemnou připomínku vhodíte.
 1. Diskusní odpoledne s rodiči budou jednou za dva měsíce v ředitelně – II. patro – termíny budou včas vyvěšeny v plánu akcí – zde budete mít prostor pro dotazy a připomínky, pro které je třeba klid a více času, neboť při příchodu a vyzvedávání mají učitelky dozor nad dětmi a nemají čas na delší rozhovory.
 1. Za hračky a cennosti MŠ neručí – viz. Školní řád (schodiště do I.třída)                                       Prosíme, nedávejte již dětem ze II. třídy do školky hračky a plyšáky. Již je kvůli zvykání nepotřebují.
 1. Pro větší přehlednost výtvarného, pracovního i rozumového vývoje dětí prosíme o pořízení kancelářského kroužkového pořadače a asi 100 průhledných obalů. Do nich budeme dětem ukládat pracovní listy a další věci. Na konci docházky do MŠ si vše děti odnesou domů. U dětí, které desky ve školce již mají z minulých let prosíme o doplnění průhledných obalů (o potřebě se domluvte s učitelkami).                                                                                                                                                  Pro snadnější označování výtvarných prací či pracovních listů necháme zhotovit všem dětem razítko (trodat) se jménem, které si po ukončení docházky do MŠ odnesou domů či ZŠ.
 1. Děti si nosí do MŠ pyžamka vlastní. Vždy v pondělí nechte čisté pyžamko v sáčku ( někdy bývá problém s rozpoznáváním pyžamek). Prosíme, označujte věci dětí nějakou jim známou značkou nebo monogramem, pro lepší dohledávání ( v obchodech jsou dostupné a dostačující fixy na textil).
 1. Pro zkvalitnění pitného režimu Vás prosíme o vlastní hrnečky pro Vaše děti, které budou mít děti ve své třídě po celý školní rok. Při výběru berte na zřetel, že se mohou dětskou manipulací i každodenním mytím rozbít a děti si je musí poznat. Mladším dětem se pokusíme na hrnečky namalovat značku. Děkujeme.
 1. Z důvodu velké spotřeby papírových kapesníků prosíme o krabičku těchto kapesníků pro společné používání. K dispozici je mají děti volně ve třídách i šatnách. Děkujeme.
 1. Při různých činnostech používáme malé polštářky. Prosíme Vás, maminky, abyste dětem nějaký obyčejný a označený do MŠ daly. Bude hodně pracovní.
 1. Prosíme Vás o náhradní převlečení do sáčků v šatně pro všechny děti a též o jeho PRŮBĚŽNÉ DOPLŇOVÁNÍ v případě potřeby.
 1. V zimním období chodíme s dětmi na svah nad MŠ. Starší děti mohou mít pekáč (bob), ale pro mladší děti prosíme pouze kluzák z důvodu bezpečnějšího pohybu po svahu i snazší ovládání. Děkujeme za pochopení.
 1. Pokud budou Vaše děti chtít z jakýchkoliv důvodů přinést kamarádům do školky bonbony, prosíme pouze o jeden balíček měkkých, nebo raději sušené ovoce či tabulku čokolády. Ne velké množství.
 1. V případě, že je Vaše dítě na něco alergické (jídlo, štípnutí,…) – nahlaste to učitelkám.
 2. S předškolními dětmi budeme v případě trochu příznivého počasí využívat na cvičení balkón. V chladnějším počasí si děti budou oblékat mikiny a čepice.
 1. V tomto školním roce již končíme se sběrem víček – není zájem ze strany odběratelů.
 2. Podtématem letošního školního roku je „Tříhlavý drak“. Vzhledem k tomu, že prodej Vašich výrobků je velice problematický, měli jsme v plánu tuto aktivitu ukončit. Ze schůzky vzešlo přání pokračovat a pokusit se domluvit s majitelem krámku NAD VĚCÍ, zda by nebylo možné toto nabízet v obchůdku. O dalších krocích budete informování na nástěnce ve školce.
 1. Prosíme, nepodceňujte průjmová onemocnění a nechte si dítě týden doma. Je to velmi přenosné na všechny!!!

Z důvodu koronaviru je třeba dbát velké ohleduplnosti a děti s kašlem a teplotami nechávat v domácím léčení.  Prosíme, dejte každému dítěti do sáčku dvě čisté roušky pro případ náhlého výskytu (viz. Manuál pro školy a školská zařízení pro rok 2020/2021)

 1. GDPR – od 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud by někdo z Vás chtěl od souhlasu odstoupit, může tak učinit písemně, ústně či telefonicky.
 1. Termíny uzavření školky v době Vánoc a letních prázdnin naleznete na internetových stránkách, ve Čtení pro rodiče na chodbě I. třídy či nástěnce STROM. Pozor – posunutí letního uzavření.
 2. Fotografování – rodiče souhlasí s fotografkou Pavlou Mendickou. Na Vánoce a v závěru školního
 3. Pokud byste někdo měl možnost zajistit exkurzi, akci či jenom nápad, který by se dal realizovat a spadal do tématu tohoto školního roku Tříhlavý drak, zastavte se. Vítáme každý nápad či nabídku.
 1. Na zahrádce jsme částečně vybudovali HRABACÍ KOUTEK, kde si děti mohou zkoumat hlínu, více pracovat s přírodninami, zatloukat, řezat,…  Protože se děti při nejen této činnosti zašpiní, dejte jim NA POBYTY VENKU STARŠÍ OBLEČENÍ (NEJLÉPE SLABÉ SILONOVÉ KALHOTY, KTERÉ SI DĚTI OBLÉKNOU NA OBLEČENÍ PRO POBYT VE ŠKOLCE) A NECHTE HO VE ŠKOLCE CELÝ TÝDEN – ŠPINAVÉ J. Je zbytečné mít každý den kalhoty čisté.
 1. Po společné diskusi jsme se domluvili, že se nadále bude organizovat společné setkávání dětí, rodičů a učitelek při těchto akcích:
 1. Uspávání a probouzení zahrádky
 2. MDD
 3. Výrobní odpoledne s tématikou Vánoc (adventní věnec či kalendář)
 4. Zkusíme tvořit pod vedením hlavně tatínků – DRAK + společné pouštění drak (objednání polotovaru, který si budou moci děti ozdobit a následně (s jistotou) pouštět si budete moci písemně objednávat na nástěnce strom. Objednáme je hromadně pod jedno poštovné. Cena je cca 130,- Kč i s pastelkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             37.  Abychom zajistili dostatečnou kvalitu vzdělávacích programů, bývá dražší cestovné.  Pan Marek Kulhavý se nabídl, že poskytne MŠ finanční dar, ze kterého budeme moci zakoupit razítka se jmény a hradit cestovné, které bychom jinak rozpočítávali mezi rodiče.

Dotazníky s přihláškou na zájmové aktivity školy si vyzvedávejte na nástěnce STROM v I. patře nebo u učitelek. Vyplněné prosím odevzdávejte do pondělí 14. 9. 2020. Při přihlášení na zájmové aktivity (hlavně plavání či šikovné ručičky) po tomto termínu se může stát, že Vám nebudeme moci vyhovět.

Těšíme se na Vaši spolupráci.